Wedstrijdreglement | Little Cheese Farm

WEDSTRIJDREGLEMENT

“Kleurwedstrijd Little Cheese Farm – De Gouden Kaaswielen”

 

Gelieve dit Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Doordat je deelneemt aan deze WEDSTRIJD, gaan wij er bij Little Cheese Farm van uit dat je de regels hebt gelezen en dat je ze onvoorwaardelijk en volledig aanvaardt.

 

 

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Artikel 1 - Identiteit van de ORGANISATOR

De WEDSTRIJD “Kleurwedstrijd” (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door Little Cheese Farm, met zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 804, 9000 Gent, België, Ondernemingsnummer 0400.039.183, in samenwerking met Like a Virgin NV met zetel te Evolis 78, 8500 Kortrijk, België, Ondernemingsnummer 0538.982.181 (verder genoemd de “ORGANISATOR”).

 

Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

 

Het Wedstrijdreglement is te allen tijde online consulteerbaar via de website “www.littlecheesefarm.be”. Er wordt geen communicatie gevoerd betreffende dit reglement, de inzendingen, het mechanisme van de WEDSTRIJD of de modaliteiten van de selectie.

 

Artikel 2 - Deelnemingsvoorwaarden “Kleurwedstrijd

 

De WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op het grondgebied van het Koninkrijk België gedomicilieerd zijn en tussen 3 en 12 jaar zijn op het ogenblik van deelname.

 

De werknemers van de betrokken verkooppunten en/of van de betrokken promotie-reclameagentschappen die aan de totstandkoming van de huidige WEDSTRIJD hebben meegewerkt zijn van deelname uitgesloten, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen).

 

Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Enkel de chronologisch eerst ontvangen deelname telt bij meerdere deelnames, onverminderd het recht van de ORGANISATOR om artikel 3 hieronder toe te passen.

 

De ORGANISATOR kan altijd een persoon van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Little Cheese Farm uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze WEDSTRIJD.

 

Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel gebeuren door de ingekleurde kleurplaat:

 

Deelname aan de WEDSTRIJD is gratis. Eventuele kosten verbonden aan de deelname (waaronder maar niet uitsluitend kosten voor internetverbinding, verplaatsingskosten, etc.) zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de ORGANISATOR.

 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de op de website opgegeven procedure volgen en de gevraagde gegevens invullen op de daartoe voorziene plaats op de kleurplaat.

 

  • Op de kleurplaat vult de deelnemer (of zijn/haar ouders/voogd) zijn/haar gegevens in op de daarvoor voorziene plaats. De deelnemer moet de volgende gegevens aan de ORGANISATOR bekendmaken op de kleurplaat: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, woonplaats, e-mailadres ouders/voogd, telefoonnummer ouders/voogd, leeftijd. De correcte persoonsgegevens zijn de gegevens die terug te vinden zijn op de identiteitskaart van de deelnemer. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
  • De deelnemer kleurt één kleurplaat in.

 

De ORGANISATOR krijgt de rechten om alle ingestuurde kleurplaten vrij te gebruiken, te reproduceren en publiceren op de website www.littlecheesefarm.be en www.degoudenkaaswielen.be en de Facebook® accounts van beide. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om ingestuurde kleurplaten niet te gebruiken, niet te publiceren en bijgevolg niet verder te verspreiden.

 

  • Tot slot is de volledige deelname pas geldig als die werd ontvangen binnen de afgesproken tijd, besproken in artikel 3 hieronder.

 

Artikel 3: Duur van de WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD loopt van 7 oktober 2019 09.00 uur tot 31 januari 2020 23:59 uur.

 

De datum en het uur van de elektronische of niet-elektronische ontvangst door de ORGANISATOR geldt daarbij als bewijs.

De deelnames die vóór aanvang van de actie of na de uiterste datum ervan worden ontvangen door de ORGANISATOR, komen niet in aanmerking.

 

In geen geval kan de ORGANISATOR aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van de kleurplaat, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

 

Ingeval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten.

 

De ORGANISATOR kan op elk moment de duurtijd van de WEDSTRIJD aanpassen (bv. in functie van de voorraad).

 

Artikel 4: Verloop van de WEDSTRIJD en selectie winnaars

 

Selectiecriteria:

• De persoonlijke gegevens dienen correct ingevuld te zijn.

• De deelnemer kleurt de kleurplaat in.

• De deelnemer die de kleurplaat tijdig indient en zijn gegevens correct invult, wint zijn eigen stripfiguur. Dit wil zeggen dat een foto van de winnaar omgezet wordt naar een striptekening. Die striptekening ontvangt de winnaar digitaal.

 

Per leeftijdscategorie wordt één winnaar uitgekozen.

 

a. De leeftijdscategorieën zijn de volgende:

1) 3-5 jaar

2) 6-8 jaar

3) 9-12 jaar

 

b. De drie winnaars winnen elk een eigen stripfiguur. Concreet wil dat zeggen dat één foto van elk van hen omgezet wordt in een stripfiguur. Wittekop wordt voor één keer op zijn kaasverpakking vervangen door deze tekening. Die verpakking/tekening wordt via een digitaal bestand gestuurd naar de respectievelijke winnaars.

 

c. De winnaars worden midden december gekozen. In totaal worden drie winnaars gekozen.

 

d. De winnaars krijgen hun tekening via mail toegestuurd.

 

Er wordt maximum één winnaar toegekend per adres. Eenzelfde persoon kan slechts één keer winnen.

 

Het winnen van de kleurWEDSTRIJD kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, en niet aan derden. Hij of zij kan verzocht worden om zijn of haar identiteit aan te tonen bij het ontvangen van zijn striptekening. De prijs is niet overdraagbaar.

De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

 

Met de winnaars van de WEDSTRIJD zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.

Via telefonisch contact of via e-mail worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. Ook op de website van Little Cheese Farm (www.littlecheesefarm.be en www.degoudenkaaswielen.be) en op de Facebook®pagina van Little Cheese Farm en De Gouden Kaaswielen worden de winnaars bekendgemaakt.

 

Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar binnen de 3 weken niet reageert op de contactopname door de ORGANISATOR, ondanks het feit dat de ORGANISATOR het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de ORGANISATOR daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De uitslag van de kleurWEDSTRIJD kan niet worden aangevochten.

 

Artikel 5: Algemene voorwaarden

 

Deelname aan de kleurWEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en de Privacyverklaring, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de ORGANISATOR zou moeten treffen terzake. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het Wedstrijdreglement, of het mechanisme van de WEDSTRIJD, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de Organisator.

 

Bij overtreding van één van de in dit Wedstrijdreglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig verklaard. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten. De ORGANISATOR kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.

 

De ORGANISATOR kan het Wedstrijdreglement te allen tijde eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie van het gewijzigde reglement op de website van de ORGANISATOR. De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de WEDSTRIJD zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit Wedstrijdreglement voorzien is, zal door de ORGANISATOR zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Iedere klacht in verband met huidige WEDSTRIJD moet schriftelijk overgemaakt worden (per brief naar Little Cheese Farm, Ottergemsesteenweg Zuid 804, 9000 Gent, België of per e-mail naar info@littlecheesefarm.be uiterlijk binnen 7 werkdagen na vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht, in ieder geval uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop van de WEDSTRIJD. Eventuele klachten ingediend na het verstrijken van voornoemde termijnen of niet-schriftelijke klachten zullen niet behandeld worden.

 

Indien in geval van overmacht of elke andere reden die buiten de wil van de ORGANISATOR ligt de duur van de WEDSTRIJD veranderd wordt, de WEDSTRIJD aangepast wordt of geannuleerd wordt, kan de ORGANISATOR niet aansprakelijk gehouden worden. De ORGANISATOR kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet deelgenomen kan worden.

 

De ORGANISATOR kan beslissen om onafhankelijk van de kleurWEDSTRIJD andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin je kan deelnemen.

 

Door akkoord te gaan met het Wedstrijdreglement verlenen deelnemers en winnaars van de kleurWEDSTRIJD de toestemming aan de ORGANISATOR om foto’s van hen en/of getuigenissen te reproduceren en publiceren in het kader van de WEDSTRIJD met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding. En dat om te communiceren rond de WEDSTRIJD of om Little Cheese Farm producten te promoten.

 

De ORGANISATOR heeft de toestemming om de kleurplaat en striptekening van de winnaar te gebruiken om de winnaar kenbaar te maken op de website Little Cheese Farm (www.littlecheesefarm.be en www.degoudenkaaswielen.be) en op de Facebook®pagina van Little Cheese Farm en De Gouden Kaaswielen met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding.

 

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze WEDSTRIJD, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.

 

Het Wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website www.littlecheesefarm.be, alsook de Privacyverklaring.

 

Artikel 6: Privacyverklaring

 

  1. Gegevens van de deelnemer van de WEDSTRIJD

De ORGANISATOR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt op de kleurplaat. De persoonsgegevens die de ORGANISATOR verzamelt en verwerkt omvatten maar zijn niet beperkt tot: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, e-mailadres, telefoonnummer, alsook de kleurplaat zelf, enz.

 

  1. Gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de WEDSTRIJD aan ORGANISATOR opgeven, worden enkel door ORGANISATOR gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de WEDSTRIJD te kunnen toepassen. ORGANISATOR verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de WEDSTRIJD.

 

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Uitvoeringswet AVG, de persoonsgegevens zal doorgeven aan de aangestelde Verwerker die in naam en voor rekening van de “verantwoordelijke voor de verwerking” verwerkingen uitvoert in het kader van de WEDSTRIJD.

 

Deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt worden overgedragen door de “verantwoordelijke voor de verwerking” aan de “verwerker” voor de verwerking van de gegevens in het kader van de WEDSTRIJD.

 

  1. Toestemming

Door deel te nemen aan de WEDSTRIJD, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat ORGANISATOR de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de WEDSTRIJD.

 

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met de ORGANISATOR.