Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudes schriftelijke bevestiging zijn onze leveringen onderworpen aan onze hieronder vermelde Algemene Verkoopsvoorwaarden, die geacht worden door de koper gekend te zijn en die voorrang hebben op om het even welke aankoopvoorwaarden.

 

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Aalter.
 2. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn al onze faturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder korting.
 3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum van 10%.
 4. Indien de factuur op haar vervaldag niet wordt betaald behouden wij ons het recht het bedrag ervan te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro.
 5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het RPR Gent bevoegd.
 7. Klachten worden niet meer aanvaard 3 werkdagen na levering. De voorwaarden voor terugzenden moeten op voorhand afgesproken worden tussen de partijen.
 8. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop door ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op gebeurlijke schadevergoedingen en interesten.
 9. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zels indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte te annuleren. Dit alles onverminderd onze onze rechten op schadevergoeding en intresten.
 10. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht voor de geleverde goederen tot de volledige betaling van de prijs. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, draagt hij aan ons van nu af aan ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. De door ons betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.
 11. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 12. De leveringstermijnen dewelke vermeld worden op onze offerten zijn indicatief en niet bindend. De koper kan nooit de ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding voor laattijdige levering eisen daar de firma steeds al het mogelijke zal doen om de eventuele vooropgestelde leveringstermijnen te eerbiedigen.
 13. Elk aanbod door Little Cheese Farm bv gedaan is louter informatief en bindt haar op geen enkele wijze behoudens wanneer anders vermeld.

 

De minimumbestelling bedraagt € 275. Dit bedrag wordt berekend op basis van de bestelde hoeveelheid goederen en dus niet op basis van het factuurbedrag. Eventuele niet-geleverd goederen zullen dus geen invloed hebben op deze minimumdrop.